Naturskyddsföreningen - Karlstad
Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Alsterdalen – delen söder om E18

 

Alsters herrgård är ett viktigt besöksmål i Karlstad. Både kulturen och naturen lockar. Alstersälven ger området dess karaktär. Just där älven passerar E18 är den uppdämd för kraftverksändamål, vilket dessvärre har skadat den gamla landsvägsbron, så att man numera inte får gå på den. Nedanför kraftstationen rinner först älven i en smal dalgång , som dock har använts för sjöfart, vilket man ser av det gamla hamnmagasinet nedanför Lantmännen/ Granngården. Nedströms den gamla järnvägsbanken och bron, som nu kan användas av gång- och cykeltrafik, planar landskapet ut och sluttar mycket flackt ut mot Vänern . Det innebär också att stora områden torrläggs vid lågvatten i Vänern.

 

Fågellivet

Antalet fågelarter som kan observeras blir ganska stort, eftersom området passar arter som helst uppehåller sig i eller vid

·        Strömmande vatten

·        Lövskog

·        Öppen mark

·        Sjöstränder

·        Större vatten.

Vid strömmande vatten i själva älven, kan man se strömstare, forsärla och ibland kungsfiskare. I lövskogen ser man ibland stenknäck. Vid de betande stränderna kan man se olika vadare vid rätt säsong, och olika änder dyker ofta upp, kanske speciellt under vårvintern, då isen först går upp just vid älvmynningen.

 

Växtvärlden

Också här leder kombinationen av olika miljöer till ett tämligen stort antal arter. Några exempel:

Kulturmark – t.ex. ”kompassväxten” taggsallat och den gula (”äkta”) sötväpplingen, liksom kantig fetknopp, som troligen har rymt från odling.

 

  

Stränder – t.ex. den rödlistade arten grönskära, släktingen nickskära, den sällsynta men inte rödlistade strandskräppan, rödtoppa, tiggarranunkel, fackelblomster.

 

Övrigt djurliv

Längs med järnvägen på båda sidor går en grusväg, väster ut från älven mot en liten tåghållplats och vidare mot heden. Längs denna grusväg finns det goda chanser att se både skalbaggar t.ex. tordyvel och fjärilar som t.ex.  pärlemorfjäril, aurorafjäril och vinbärsfuks. Söder om järnvägen finns det gott om grävsteklar i den sandrika marken. ger man sig ut i skymningen en vår/sommarkväll kan man se mycket spindlar t.ex. skuggspindeln som huvudsakligen är aktiv på natten. Står du på den gamla järnvägsbron kan du om du har tur få syn på bäver. Ofta om du går mellan herrgården och fågeltornet kan du höra ett kraftigt plaskande i vattnet, det är bävern som försöker skrämma bort dig.

 

 

Hur kommer jag hit?

Vill du ta buss från Karlstad finns 501:an som stannar vid Lantmännen i Alster.

 

På vår och sommar kan det vara trevligt att cykla till Alster. Det finns olika vägar att ta beroende på var man kommer ifrån. Kommer man från Kronoparken kan man antingen ta cykelvägen bakom universitetet genom bostadsområdet eller ta cykelvägen från universitetet mot E18 och vidare mot Välsvikens tåghållplats. Innan man kommer fram till tåghållplatsen går det en grusväg upp till vänster som man kan följa till Alster. Kommer man från stan kan man cykla till Heden och ta in där på en grusväg till vänster när man kommit fram till Heden, den går hela vägen till Alster. 

 

Det går även bra att ta bil, det finns goda parkeringsmöjligheter. Vill man finns det goda möjligheter till att vandra i området kring Alster då främst Frödingsleden.

 

Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/08/01