Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 
Skogen vid Naturstigen på I2-området

 

Allmänt

Området utgörs av en del av det gamla militära övningsområdet kring I2. Detta fungerar som en "grön triangel" in mot centrala Karlstad. Den militära verksamheten innebar ju inte att man ägnade sig åt intensivt skogsbruk, utan en hel del olika intressanta naturtyper finns kvar. Landskapet är ganska kuperat, eftersom det går bergsryggar i nordostlig-sydvästlig riktning genom området. Berggrunden kan karaktäriseras som "gnejsgranit", dvs. en randig och skiktad textur men ändå med granitens mineralsammansättning. På flera ställen finns det gångar av pegmatit. De högre partierna i landskapet är kala, eftersom området har legat först under havets, och sedan Storvänerns, yta efter senaste istiden. De lägre partierna i området är däremot täckta av lera.  Lägg märke till, att Naturstigen givetvis inte passerar hela det gamla militära övningsområdet, utan mer ett område norr om Gustavsbergs villaområde i Karlstad.

 

Viktiga naturtyper

Här finns både hällmarkstallskogar, blåbärsgranskog och mer fuktiga granskogar. Flera områden har naturskogskaraktär. Dessutom finns en branddamm och åtminstone rester av kulturlandskap på flera håll. Till kulturlämningarna hör bl.a. två ödetorp med syrener, parklind och tysklönn.

 

Speciella naturvärden

Allra mest intressant är brandfältet från augusti 2003, där det går att följa hur naturen återkoloniserar området. Det har lämnats för fri utveckling av markägaren, Karlstads kommun. Utöver de naturtyper som nämns ovan kan framhållas två fattigkärr.

 

 

Intressanta arter

Bland kärlväxterna kan nämnas rödklint på gammalt kulturlandskap samt  Jungfru Marie nycklar och revlummer i granskogen. I fattigkärren finns bl.a. ängsull, tuvull, flaskstarr, rosling, tranbär och skvattram, alltså det som förväntas. På brandfältet har bl.a. påträffats bergkorsört, klibbkorsört, kanadensiskt gullris och diverse dunörter. Flertalet vanliga trädlevande lavar kan påträffas inom området, kanske bl.a. för att skogen inte brukats så hårdhänt. Av samma anledning kan man också lätt hitta de vanligare vedsvamparna.

 

Strövstigar, vandringsleder

Naturstigen, som iordningställdes 1998, är förstås det som Naturskyddsföreningen vill framhålla. Vidare finns det gott om vägar och stigar lite överallt. Karlstads kommun har nu satt upp översiktskartor vid några "entréer", bl.a. vid Naturstigens start vid Zanderska haget strax norr om Gustavsberg. Naturstigen är utmärkt med guldfärgade prickar på kartan (pdf).

 

Hur kommer jag hit?

Med cykel kan man ta sig in på småvägarna inom I2-området på flera ställen ‑ t.ex. norr om Våxnäshallen. Då får man hålla till vänster och söder om skjutbanan vid Sanna. Se kartan (pdf). Man kan också ta cykelbanan från Våxnäs centrum och svänga till höger vid Jättens väg, och därefter fortsätta norrut till naturstigens början.

Med bil kan man t.ex. parkera i slutet av Östra Gustavsbergsvägen i Gustavsbergs-området. För större grupper är det bättre att träffas vid Våxnäs centrum.

Man kan också ta stadsbuss, linje 1, och gå av vid hållplatsen Jättens väg. Sedan går man norrut enligt kartan.

 

Författare: Gunnar Björndahl

 

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/08/01