Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 
Universitetsskogen

 

Allmänt

Alldeles norr om Karlstads Universitet och studentbostadsområdet Frödingshöjd finns ett varierat skogsparti som inrymmer både gammal blåbärsgranskog, ungskog och "naturligt" igenväxande hagmark. Området är viktigt både som strövområde för boende i stadsdelen Kronoparken och åtminstone ibland som undervisningsområde för universitetet. Tyvärr är stora områden hyggen/föryngringsytor, men det finns dock en del områden med äldre skog. Åtminstone förr fanns det också bäver i bäcken vid Mjölnartorpet.

 

Viktiga naturtyper

Som nämndes ovan finns partier med blåbärsgranskog, likaväl som hällmarker med olika lavar och gammal hagmark.

 

Intressanta arter

Man kan börja med att nämna de vanligare mossorna, som t.ex. skugg-stjärnmossa, rosmossa och spärrbladig vitmossa. Bland lavar finns bl.a. fönsterlav, renlavar och pigglav, samt islandslav, torsklav och filtlavar. Vidare förekommer fyra olika arter lummerväxter; utöver revlummer och mattlummer även lopplummer och plattlummer. Av blommande växter kan framhållas orkidén knärot och den klorofyll-lösa tallörten. Några enstaka blåsippor kan också noteras.

 

Strövstigar, vandringsleder

Det finns en hel del stigar, vägar och elljusspår inom området. Se kartan

 

Hur kommer jag hit?

Området ligger alldeles bakom Karlstads Universitet, så på vardagar kan man ta buss 1 eller 2 mot Campus eller 3 mot Universitetet (Obs! varannan 2:a går istället till Mjölnartorpet och varannan 3:a till Stockfallet!).

 

Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31