Naturskyddsföreningen - Karlstad

Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

 

Jäverön

 

När nu färjan går oftare än tidigare från Herröns färjeläge till Jäverön är det lättare att besöka detta intressanta område. Vi har här en ganska orörd miljö väldigt nära Karlstads tätort ‑ och ön ägs dessutom av kommunen. Den som vill ta egen båt kan också använda en gästbrygga. På Jäverön finns många olika naturtyper som är karaktäristiska för karlstadsregionen.

 

Stränder

Stränderna är av mycket varierande typ. På flera håll finns betade strandängar med en "blå bård" efter restaurering av strandängarna. Främst finns det sådana områden intill färjeläget och nedanför Jäverö gård. På andra håll finns exponerade klippstränder. Speciellt är sydsidan av ön intressant. På ytterligare andra håll domineras stränderna av klappersten eller utgörs av alkärr.

 

Odlingslandskap

I närheten av färjeläget (Sundet ‑ Smörhall) och kring Jäverö gård finns både åkrar och betesmarker. En del odlingsmarker har man försökt rensa från planterad granskog, t.ex. vid Fantviken.

 

Mossar och kärr

Från början fanns åtminstone två större mossar på ön, Gårdsmossen och Sundsmossen. Sundsmossen är utdikad, men på gårdsmossen kan man ana ett öppet mosseplan och t.o.m. plocka hjortron ibland. Här och där finns också mindre kärr med bl.a. missne, trådstarr och ängsull, och även några lagunliknande bildningar nära stranden på sydsidan.

 

Skogar och hällmarker av olika typ

På Jäverön finns barrskogar av olika typ samt bl.a. vid färjeläget och nedanför Jäverö gård en del fragment av lövskog. Särskilt i öns sydvästra del finns också en hel del hällmarker med tunt jordtäcke.

 

Vilka intressanta områden ska jag välja vid ett kortare besök?

Några förslag är området kring Jäverö gård, Vitberget i sydväst, själva den exponerade sydstranden och området kring Ekorrviken i sydost. Området kring färjeläget kan man ju inte undgå att komma i närheten av, men där finns också en hel del att se.

 

Fåglar

Vid de betade stränderna kan man vid rätt tid på året se en hel del våtmarksfåglar. Det rör sig bl.a. om trana, kricka, tofsvipa och enkelbeckasin. Vanliga rovfåglar är ormvråk och fiskgjuse. Bland tättingarna (småfåglarna) kan nämnas större korsnäbb och törnskata. I områden med både alkärr och granskog finns möjlighet att träffa på järpe, och ibland kan man även överraska en tjäder.

 

 

 

Växter

Här nämns endast ett urval.

 

Skogar och berg

En del berg/hällmarker utgörs av den näringsrika bergart som ofta kallas hyperit, bl.a. vid färjeläget och vid Vitberget i sydväst. Här kan man bl.a. träffa på trolldruva, blåsippa och stor blåklocka. I lövskogen vid Jäverö gård träffar man på desmeknopp på våren. Av öns orkidéer träffar man i skogarna främst på jungfru Marie nycklar och knärot.

 

Odlingslandskap

På betesmarkerna kan man få se den speciella smörblomsväxten råttsvans. Av arter som inte direkt kan kallas "ogräs" måste nämnas mandelblom och vildlin. I betesmarker och liknande förekommer också nattviol.

 

Stränder

På klippstränderna och klapperstränderna kan nämnas södra Sveriges minsta smörblomma, strandranunkel, strandviol, knutnarv och rosenpilört. Den sistnämnda finns även på stränderna nedanför odlingslandskapet, då i sällskap med bl.a. bågsäv, grönskära och vattenstäkra.

 

Hur kommer jag hit?

Det går färjor till Jäverön, hela året, med fyra turer per dag under tiden 1/4 – 31/10 och två turer per dag under tiden 1/11 – 31/3. Se Karlstads kommuns hemsida för upplysningar om tider.

 

Transport till färjeläget:

 

Med cykel: Kan man ta sig från Karlstadshållet via en cykelväg från Alsters villaområde, så att man undviker E18.

 

Med buss: Ta buss 501 (Länstrafiken) från Karlstads busstation till hållplatsen Beckasinvägen. Promenad de sista 1,5 km.

 

Med bil: Åk E18 från Karlstad mot Stockholm. Ta av vid avfarten mot Skattkärr och ta därefter till höger in på Herrövägen vid skylten Jäverön. Efter 1,5 km är du framme vid färjeläget på Herröns sydspets.

 

 

Författare: Gunnar Björndahl

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/07/31